Generalforsamling

Generalforsamling 2023 - Hjarbæk


 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
 2. Bestyrelsens beretning for det foregående år.
 3. Aflæggelse af regnskab.
 4. Fastsættelse af kontingent.
 5. Indkomne forslag.
  Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden afholdelsen. Dog skal forslag til vedtægtsændringer oplyses ved indkaldelse til generalforsamlingen.
 6. Valg af formand for bestyrelsen. Formanden vælges i ulige år for 2 år af gangen.
 7. Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen. Vælges i lige år for 2 år ad gangen.
 8. Valg af 1 eller 2 suppleanter til bestyrelsen.
 9. Valg af revisor (kan undlades, hvis en enig generalforsamling beslutter det).
 10. Valg af 1 repræsentanter til Motorhistorisk samråd.
 11. Eventuelt.